+31 (0)61 336 7222 info@helivliegen.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en Toepasselijkheid

1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Helivliegen.nl
  • Opdrachtgever: elke cliënt van Helivliegen.nl, zijnde opdrachtgever dan wel huurder.

2. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en overeenkomsten van Helivliegen.nl en opdrachtgever met betrekking tot het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
3. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever of derden binden Helivliegen.nl niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Helivliegen.nl zijn aanvaard.

Artikel 2 Offertes

1. Alle door Helivliegen.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
2. Indien een offerte van Helivliegen.nl een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Helivliegen.nl het recht dit aanbod binnen 10 werkdagen na kennismaking van de aanvaarding door opdrachtgever te herroepen.

Artikel 3 Prijzen

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de in de offertes vermelde prijzen exclusief BTW. Deze prijzen gelden voor de in de opdrachtbevestiging genoemde prestatie. Meer dan wel bijzondere prestaties worden afzonderlijk berekend.
2. Helivliegen.nl heeft het recht prijsverhogende factoren, waaronder mede worden begrepen verhoging van kostprijzen voor helikoptervluchten, vergunningen, materialen, loonkosten, sociale lasten en transportkosten, aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Zonder toestemming van Helivliegen.nl is het Opdrachtgever niet toegestaan prijzen/tarieven te verhogen ten behoeve van eigen winst.

Artikel 4 Uitvoering overeenkomst

1. De overeengekomen data en tijdstippen van de verrichtingen van de prestatie zijn streeftijden, welke Helivliegen.nl niet binden.
2. Helivliegen.nl zal opdrachtgevers zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van Opdrachtgever, de verwachte datum van de uitvoering van de overeenkomst meedelen. Indien Helivliegen.nl bemerkt dat de uitvoering van de overeenkomst niet op de afgesproken datum en het afgesproken tijdstip zal kunnen plaatsvinden zal Helivliegen.nl Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de opdracht van opdrachtgever, de verwachte datum van de uitvoering van de overeenkomst mededelen.
3. Opdrachtgever heeft het recht gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in 4.2 bedoelde mededeling betreffende het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden door middel van een per aangetekende post verstuurde schriftelijke verklaring. Bij gebreke van een dergelijke verklaring wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de vertraagde levering en kan Opdrachtgever ter zake geen enkele schadevergoeding dan wel ontbinding van de overeenkomst vorderen.
4. Helivliegen.nl is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang Opdrachtgever jegens Helivliegen.nl niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat Opdrachtgever alsnog zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 5 Overmacht

1. Onder overmacht worden verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en niet aan Helivliegen.nl zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijke bemoeilijken) o.a. zijn begrepen: vlieg technische redenen waaronder bepaalde weersomstandigheden, tegenwerking overheid, bedrijfsstoring, storing in de energie of materiaalaanvoer, telefoonstoring, transportvertraging, staking en het niet tijdig te leveren door leveranciers en ziekte of overlijden van een voor het project belangrijk persoon. In geval van overmacht is Helivliegen.nl ten allen tijde gerechtigd de overeenkomst door middel van een mondelinge aanzegging gevolgd door een schriftelijke (per aangetekende post verstuurde) verklaring te ontbinden, in welk geval opdrachtgever geen recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
2. In geval van tijdelijke overmacht is Helivliegen.nl gerechtigd de termijn waarbinnen werkzaamheden moeten worden verricht te verlengen met de periode gedurende de tijdelijke verhindering tot presteren. Opdrachtgever kan in geval van tijdelijke overmacht ontbinding van de overeenkomst verlangen indien in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij de prestatie als gevolg van de vertraging alsnog accepteert, zonder dat hij het recht heeft op enige vorm van schadevergoeding.
3. Opdrachtgever kan uitsluitend ontbinding van de overeenkomst vorderen binnen drie werkdagen nadat Helivliegen.nl Opdrachtgever van de vertraging bij de prestatie op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 6 Betaling

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het totaal gefactureerde bedrag te geschieden uiterlijk 3 werkdagen voor de uitvoeringsdatum, zonder dat cliënt recht heeft op compensatie. Indien opdrachtgever niet uiterlijk op de vervaldatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Ook is de Opdrachtgever alsdan aan Helivliegen.nl verschuldigd een vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten.
2. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag.
3. Indien een betalingstermijn wordt overschreden is Helivliegen.nl gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten alsmede de overeenkomst na ingebrekestelling doch zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke per aangetekende post verstuurde verklaring, ontbonden te verklaren. Deze rechten past Helivliegen.nl eveneens toe indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of indien het bedrijf van Opdrachtgever wordt gestaakt of wordt geliquideerd.

Artikel 7 Annulering door Opdrachtgever

1. Indien Opdrachtgever een met Helivliegen.nl tot stand gekomen overeenkomst om welke reden dan ook wenst te annuleren, is Opdrachtgever verplicht aan Helivliegen.nl een schadevergoeding te voldoen, welke volgens onderstaand schema berekend dient te worden over de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs:
o 25% bij annulering in de periode tot 6 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
o 35% bij annulering in de periode van 6 tot 4 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
o 45% bij annulering in de periode van 4 tot 2 weken voor datum uitvoering overeenkomst;
o 55% bij annulering in de periode van 2 tot 1 week voor datum uitvoering overeenkomst;
o 75% bij annulering in de periode van 5 tot 3 dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
o 85% bij annulering in de periode van 3 dagen tot 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
o 95% bij annulering in de periode van 1 dag voor datum uitvoering overeenkomst;
o 100% bij annulering op de dag van de uitvoering van de overeenkomst.
2. Voor de berekening van de schadevergoeding wordt uitgegaan van dag waarop een schriftelijke mededeling van Opdrachtgever Helivliegen.nl heeft bereikt, waarin Opdrachtgever Helivliegen.nl mededeelt de overeenkomst te willen annuleren.
3. Indien de schade die Helivliegen.nl ten gevolge van annulering van de overeenkomst lijdt hoger is dan de in lid 1 berekende schadevergoeding, is Opdrachtgever verplicht de daadwerkelijk geleden schade aan Helivliegen.nl te voldoen. Onder de daadwerkelijk geleden schade dienen te worden verstaan de annuleringskosten welke Helivliegen.nl verschuldigd is aan door Helivliegen.nl ingeschakelde derden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Helivliegen.nl is niet aansprakelijk voor schade, die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden aan personen of zaken wordt toegebracht, behoudens in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Helivliegen.nl. Indien derden Helivliegen.nl aansprakelijk stellen voor schade ontstaan voor, tijdens en na de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden, zal Opdrachtgever Helivliegen.nl vrijwaren.
2. Helivliegen.nl is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van diensten en/of werkzaamheden is ontstaan ten gevolge van het niet naleven door Opdrachtgever of derden van maatregelen om openbare orde en veiligheid te garanderen.
3. Indien Helivliegen.nl wel aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid van Helivliegen.nl beperkt tot de limiet van de ter zake door Helivliegen.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
4. De aansprakelijkheid van Helivliegen.nl is beperkt tot de in dit artikel geregelde omvang. Opdrachtgever vrijwaart Helivliegen.nl voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 9 Geschillenbeslechting

1. Elk geschil tussen Helivliegen.nl en Opdrachtgever, zal in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Den Haag. Helivliegen.nl blijft echter bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden, voor de volgens wet of toepasselijk internationaal verdrag, bevoegde Rechter.
2. Opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat Helivliegen.nl zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens wet of toepasselijk internationaal verdrag bevoegde Burgerlijke Rechter.

Artikel 10 Toepasselijk Recht

Op elke overeenkomst tussen Helivliegen.nl en Opdrachtgever alsmede op alle uit de ten uitvoerlegging daarvan voortvloeiende of daarmee samenhangende geschillen tussen Helivliegen.nl en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten voorbehouden aan:

Helivliegen.nl is een onderdeel van RJVS

Hoogtij 151
2201 VX Noordwijk

info@helivliegen.nl
+31 (0)61 336 7222

KVK-nummer 52813363
BTW-nummer NL019460508B01